Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Indien de bestelling onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aanwijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
De 5% korting voor inschrijving op de nieuwsbrief is éénmalig en kan enkel cumulatief gebruikt worden met producten in aanbieding/promo, niet met een andere kortingscode of andere kortingen.
Kortingen zijn niet cumulatief te gebruiken tenzij anders vermeld. Indien hier misbruik van gemaakt wordt, kan veganlifestyle.be de verkoop annuleren.
Alle prijzen op veganlifestyle.be zijn inclusief Belgische BTW.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant.

RISICO OVERDRACHT
De risico overdracht vindt ten aanzien van de particuliere consument plaats op het ogenblik van de levering. De risico overdracht vindt ten aanzien van de zakelijke klant plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de verkoper.
De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade.

RETOURNEREN
Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende
verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
Voor het stappenplan van retourneren verwijzen we naar de retour info.

KLACHTEN OF BETWISTINGEN
Klachten of betwistingen dienen binnen de 2 werkdagen na levering gemeld te worden per email. Klachten inzake zichtbare gebreken, schade tijdens transport en gebreken die betrekking hebben op de geleverde hoeveelheden, dienen binnen de 24 uur per e-mail gemeld te worden en zijn niet meer
ontvankelijk 24 uur na de levering. Gelieve foto’s van het pakket, van de schade mee te sturen met de klacht. Goederen worden geacht aanvaard te zijn 24 uur na levering.
Ingeval van niet-conforme levering of ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken kan de verkoper hoogstens verplicht worden tot de omruiling van de goederen.
Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling en de verkoper kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enig andere sanctie worden opgelegd.
De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, enz. Overmacht schorst de leveringstermijn en geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Indien de bestelling onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen. Alle geschillen tussen de verkoper en de koper zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van koophandel te Gent, de rechtbank van eerste aanleg te Brugge of door het Vredegerecht te Oostende.

LEVEREN EN LEVERTERMIJN
De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Veganlifestyle.be is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma. De producten worden geleverd volgens de aanwijzingen bij ieder product.
De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant.